Capel y Tabernacl Porthcawl

Eglwys yr Annibynwyr Cymraeg

18, Fenton Place, Porthcawl, CF36 3DW

Datganiad Cenhadol

Dod a phobl i adnabod Iesu Grist ac yn aelodau o’i deulu, i feithrin a dyfnhau eu ffydd, eu paratoi ar gyfer eu gwasanaeth yn yr eglwys a’u cenhadaeth yn y byd er mwyn gogoneddu enw Duw.

Cyfarfodydd

Bore Sul am 10.30 – Oedfa ac Ysgol Sul Cymundeb ar y Sul cyntaf yn y mis

Astudiaeth Feiblaidd – prynhawn dydd Mawrth am 2.00 yn y neuadd

Dysgwyr

Estynnwn groeso cynnes i ddysgwyr i ymuno gyda ni yn ein gwasanaethau ac i’ch helpu mae’r Gweinidog yn paratoi taflen Saesneg sydd yn cynnwys prif bwyntiau’r bregeth.

Welsh Learners

We extend a warm welcome to Welsh learners to our Services and in order to help you our Minister prepares an English synopsis of the sermon.

Banc Bwyd

Os hoffech gyfrannu tuag at Banc Bwyd ardal Pen-y-bont ar Ogwr mae bocs i dderbyn eich rhoddion yng nghyntedd y capel.

Newyddion y Capel

Pytiau o’r Cylchlythyr (Cliciwch ar y linc i weld yr holl gylchlythyron)

© 2014-2019
Capel y Tabernacl Porthcawl
Cadwyd pob hawl

Capel y Tabernacl
18, Fenton Place
Porthcawl
CF36 3DW

Cysylltu â Ni

Cael Hyd i Ni